Algemene voorwaarden

 • Shungit chi

  Shungit chi verkoopt producten op het gebied van spiritualiteit, welzijn en natuur.

  Algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden tussen Shungit Mineralen en consumenten, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel.

  Door uw bestelling geeft u als consument te kennen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Shungit Mineralen heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor gevolgen van tekstfouten kan Shungit Mineralen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

  De leverings- en betalingsvoorwaarden van Shungit Mineralen zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar.

  Niets van de website van Shungit Mineralen mag door derden zonder toestemming van Shungit Mineralen gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan:

  Shungit chi
  Hoge larenseweg 182
  1221 AW Hilversum, Postbus 31, 1243ZG s'Graveland
  KvK-nummer 32137201

  BTW-ID nummer NL002407520B59

  Zonder uitdrukkelijke, vooraf gegeven, schriftelijke toestemming van Shungit chi is het niet toegestaan dit beeldmateriaal en teksten te kopiëren, te verplaatsen of te bewaren voor welk doel dan ook.

  Aanbod & Conformiteit

  Shungit chi heeft gepoogd de aangeboden goederen en fotografisch beeldmateriaal duidelijk en waarheidsgetrouw af te beelden en zo volledig mogelijke informatie te geven voor zover redelijkheid dat vereist zodat het voor u als consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities. Echter, de informatie in (internet) catalogi, afbeeldingen en tekeningen, alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Shungit chi, kunnen niet worden gezien als een aanbod, maar als een uitnodiging van Shungit chi aan u als consument om een aanbod te doen.

  Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.

   Shungit chi  staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  Zichttermijn

  Na het verstrijken van de op zichttermijn van 10 werkdagen wordt de koopovereenkomst bindend, tenzij de producten voor het verstrijken van deze termijn in goede staat (ongebruikt en in originele staat verpakt) op de door Shungit Mineralen aangegeven wijze zijn teruggezonden. Dit geldt niet voor producten die op bestelling worden gemaakt, hierbij is het koopcontract meteen bindend.

  Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting uwerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

  Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

  Indien u een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

  Veiligheid & Privacy

  Shungit chi treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.

  SSL (Secure Socket Layer) is het meest gebruikte veiligheidsprotocol op het internet en wordt gebruikt voor het coderen van data die uitgewisseld worden tussen een consument en een server. SSL is een bepaalde manier van coderen van gegevens waardoor het voor derden niet mogelijk is berichten te lezen. Alle browsers ondersteunen SSL en geven dan ook aan wanneer deze beveiliging van kracht is. Bij Microsoft Explorer is dat een gesloten hangslotje, Netscape Navigator heeft een heel sleuteltje als symbool. Het vormt een wereldwijde standaard voor veilig betalen via internet.

  Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Shungit chi. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Indien u als consument te kennen geeft geen prijs te stellen op commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail e.d. dan wordt dit verzoek uiteraard gerespecteerd.

  U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering of verwijdering van deze gegevens. Al uw gegevens worden behandeld volgens de richtlijnen van de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat de door u verstrekte gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt of ter inzage gegeven.  Shungit chi maakt gebruik van Firewall Plus software van McAfee om gegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde inzage van buitenaf.

  Overeenkomst

  Shungit chi kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of u als consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.Shungit chi  is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Weigering louter en alleen wegens adres of woonplaats of omdat de consument behoort tot enige maatschappelijke groepering of bevolkingsgroep is niet toegestaan.

  Shungit chi zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken:

  1. schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;
  2. het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

  Prijs

  De tussen  Shungit chi en u als consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

  Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder vermelding gewijzigd worden tot aan het moment van de overeenkomst.

  Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:

  1. de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen of;
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

  Bestelling

  Leveranties van producten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Shungit Mineralen en u als consument anders is overeengekomen.

  Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen. U ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail.

  Shungit chi zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, over het algemeen binnen 1-3 werkdagen, doch tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan, over het algemeen binnen 1-3 werkdagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. U heeft altijd het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

  Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Shungit chi zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of zal de overeenkomst worden ontbonden op uw initiatief of van Shungit Mineralen. Vóór de verzending zal op duidelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel kan worden geleverd. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening vanShungit Mineralen.

  Alle door Shungit Mineralen geleverde goederen blijven eigendom van Shungit Mineralen totdat volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden. Tot die tijd blijven de goederen zonder voorbehoud opeisbaar en dienen deze goederen in originele staat te blijven.

  Uw bestelling is tijdens transport tot het moment van aflevering verzekerd tegen verlies, beschadiging en diefstal.

  Betaling

  Betaalwijzen:

  • Contant of
  • Bank of giro-overschrijving op  682850578 t.n.v Shungit chi te Hilversum

  U als consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Shungit Mineralen te melden.

  In geval van wanbetaling heeft Shungit Mineralen behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  De betaling dient binnen 14-dagen op de rekening van Shungit Mineralen te zijn bijgeschreven. Is dit niet het geval, dan wordt aangenomen dat u de bestelling niet meer wenst te ontvangen en wordt de order geannuleerd.

  Geschillen

  Op overeenkomsten tussen Shungit Mineralen en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Verzending & kosten

  Nederland:

  Bij standaardverzending binnen Nederland worden € 1,95 (in enveloppe) of € 6,95 (in pakketje) aan verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht. De zending wordt dan over het algemeen binnen ca. 5 werkdagen (na betaling) geleverd.

  Buiten Nederland:

  Bij standaardverzending buiten Nederland worden € 3,25 (priority in enveloppe) of € 13,10 (Internationaal pakket plus) aan verzend- en verpakkingskosten in rekening gebracht. De verzending wordt geleverd na betaling. Zie onderstaand schema voor een indicatie van de verzendduur. De zending kan door de douaneafhandeling vertraging oplopen.

  Indicatieve verzendduur*

   
   

  In werkdagen

   

  Priority

  Standaard

  Europa

     

  België, Duitsland, Frankrijk

  2-3

  4-6

  Italië

  3-4

  5-7

  Polen, Tsjechië

  5-6

  10-12

  Spanje

  3-4

  10-12

  Oostenrijk

  2-3

  5-7

  Verenigd Koninkrijk, Zweden

  2-3

  5-7

  Zwitserland

  2-3

  5-7

       

  Buiten Europa

     

  Australie

  6-8

  12-15

  Brazilië

  6-9

  10-20

  Canada

  5-6

  8-12

  Hongkong

  5-7

  10-12

  Israël, Japan, Singapore

  4-5

  10-12

  Suriname

  5-8

  10-12

  Verenigde Staten

  4-6

  8-12

  Zuid-Afrika

  8-10

  15-20

  * Aan de indicatieve verzendduur kan geen garantie worden ontleend.

  Algemeen:

  Er kan een toeslag gelden voor bepaalde artikelen in verband met uitzonderlijk gewicht/formaat. Dit staat dan bij het product vermeld.

  Verzending van uw bestelling vindt plaats (gemiddeld binnen 1-2 werkdagen) na ontvangst van uw betaling. Bij bestellingen onder rembours is dit binnen 1-2 werkdagen na de orderbevestiging.

  De meeste artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Voor sommige artikelen geldt een langere levertijd en kan het voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Een aantal artikelen wordt pas vervaardigd nadat een bestelling is geplaatst. In dat geval staat dit duidelijk bij het artikel vermeld. U krijgt daarvan ook, in de regel binnen 1-2 werkdagen, maar altijd binnen 14 dagen, bericht en houdt Shungit Mineralen uw bestelling aan. Indien nalevering uiteindelijk niet meer mogelijk is, berichten wij u en komt uw bestelling te vervallen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. U ontvangt een bevestiging van de verzending van de bestelde producten per e-mail.

  Wanneer u bij aflevering van de bestelling niet thuis bent dan ontvangt u van TPG Post een afhaalbericht voor het zelf afhalen van de bestelling. Wordt een zending niet tijdig opgehaald (binnen 3 weken) dan wordt deze aan Shungit Mineralen teruggezonden. De kosten van deze retourzending worden bij u in rekening gebracht.

  Garanties

  Alle garantiebepalingen van de fabrikanten van de door Shungit Mineralen geleverde producten en fotografisch beeldmateriaal en toepassingen hiervan gelden onverkort voor u als afnemer van onze producten.

  Klachten & Vragen

  Mocht u niet tevreden zijn over een levering of heeft u vragen met betrekking tot uw bestelling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op de volgende wijzen:

  • telefonisch: 0031/643468518
  • schriftelijk: Shungit chi, Hoge larenseweg 182, 1221 AW, Hilversum;
  • per e-mail: info@wijzernaarhetlicht.nl